Jedná se o univerzální formulář, jehož prostřednictvím mohou zemědělci získat finanční podporu na přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova. Každý rok si tuto žádost podá 30 tisíc žadatelů, mezi které je rozděleno přes 30 miliard korun.

Příjem žádostí začíná 9. dubna a končí 15. května, žadatel má ale ještě po tomto řádném termínu lhůtu 25 dní na pozdní podání do 10. června. V tomto případě však platí sankci ve výši 1 % za každý pracovní den. 

Nejčastější a zároveň i nejjednodušší způsob podání žádosti je elektronickou cestou přes Portál farmáře nebo na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL). Seznam pracovišť OPŽL je k dispozici na webových stránkách SZIF v kontaktech

Jednotná žádost 2019 přináší několik změn:

  • Greening – od letošního roku platí povinnost zákresu plodin pro žadatele, kteří musí deklarovat plodiny

  • Welfare (Dobré životní podmínky zvířat) – dochází k úpravě roční doby závazku a retenčního období

  • Pěstitelé brambor budou v terénu viditelně označovat brambory, na které se pobírá dotace, na rozdíl od těch, na které se podpora nežádá

  • DZES 5 je platná nová vrstva erozní ohroženosti a od začátku roku 2020 začne platit DZES 7 d, kdy souvislá plocha jedné zemědělské plodiny na půdě ohrožené erozí nemůže přesáhnout 30 ha.

Více se žadatelé mohou dozvědět na školeních, které SZIF organizuje spolu s Celostátní sítí pro venkov v průběhu dubna.

Termíny a podrobnosti o  seminářích naleznete ZDE:

Z objemu vyplácených finančních prostředků SZIF připadá největší podíl právě na Jednotné žádosti. Vloni si zažádalo 30 137 žadatelů, kteří k dnešnímu dni obdrželi téměř 29 miliard korun. Výplaty probíhají standardně podle harmonogramu. Potřebné informace najdou žadatelé v příručce, která je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz v sekci Jednotná žádost, v části Ke stažení.

Zdroj: tisková zpráva vydaná Státním zemědělským intervenčním fondem