Domácí zabijačky upravuje předpis č. 166/1999 Sb. Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). Novinkou je novela zákona tohoto zákona s platností od 15.1.2020

Domácí zabijačky se týká zvláště § 21.

V paragrafu 21 stojí:

Domácí porážkou mohou být poražena ve vlastním hospodářství chovatele jatečná zvířata s výjimkou skotu staršího 72 měsíců, koní, oslů a jejich kříženců.

V případě domácí porážky skotu staršího 12 měsíců a mladšího 72 měsíců může chovatel porazit nejvýše 3 kusy ročně.

Domácí porážku skotu mladšího 72 měsíců nebo jelenovitých ve farmovém chovu je chovatel povinen písemně oznámit krajské veterinární správě nejméně 3 dny před jejím konáním

V oznámení uvede:

  • adresu a registrační číslo hospodářství,
  • datum a čas provedení domácí porážky skotu nebo jelenovitých ve farmovém chovu,
  •  počet, druh a identifikační číslo poráženého zvířete,
  •  jde-li o porážení skotu také datum narození skotu a způsob zacházení se vzniklými vedlejšími živočišnými produkty.

NOVĚ je maso a orgány jatečných zvířat z domácí porážky určeno pro spotřebu:

  •  osoby tvořící domácnost chovatele, jedná-li se o maso a orgány ze skotu, nebo
  •  osoby tvořící domácnost chovatele nebo pro spotřebu osoby blízké, jedná-li se o maso a orgány ostatních zvířat.

Z výše uvedeného plyne, že domácí zabijačka např. prasete je proveditelná a nepotřebujete k tomu žádné povolení z krajské veterinární správy. 

Produkty z domácí zabijačky nesmí být dále uváděny na trh!

Formuláře potřebné k žádosti a ohlášení porážky naleznete na webu Státní veterinární správy:

ZDE FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

Pro hlubší prostudování přikládám odkaz zákonu č. 166/1999 Sb. Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) dostupný z <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-166>


Lucie Rysová