Dle českého statistického úřadu bylo v srnu poraženo 9 773 ks skotu, což je zatím největší počet kusů v tomto roce. Ačkoliv je to o 1451 ks více než v červenci, stále se nejedná o hodnotu, která by byla nějak extrémně vysoká v souvislosti se suchem a plánovaným vybíjením dobytka. Stejné množství skotu bylo poraženo i např. v srpnu a listopadu 2016. Obecně je největší množství skotu poraženo od listopadu do ledna. Jak je patrné z následujícího grafu (graf č.1), počty poražených kusů skotu nemají prozatím výrazně stoupající tendenci.

 

Graf č.1: Vývoj počtu poražených kusů skotu v porovnání s počtem kusů poražených krav

vyvoj-porazenych-zvirat

 

V průběhu 40. týdne se ve sledovaných podnicích porazilo a ocenilo dle SEUROP normy o 177 ks jatečného skotu méně než předešlý týden. Nejvýrazněji klesly porážky u krav, a to o 103 ks. O 72 ks méně se porazilo i mladých býků, a naopak narostl počet porážek u býků o 31 ks a jalovic o 10 ks. Největší procentuální zastoupení v celkovém množství porážek měly krávy, a to 44%, dále mladí býci 33,7%, býci starší 2 let 11% a jalovice 11,2%.

 

Ceny jatečného skotu

Celková cena skotu se v 39. týdnu měnila jen nepatrně a ve 40. týdnu došlo k mírnému snížení o 0,70 Kč/kg JUT na 71,26 Kč/kg. Ceny jednotlivých kategorií se ve stejný týden pohybovaly nerovnoměrně dle kategorií – klesla pouze celková cena mladých býků na 83,01 Kč/kg, cena býků starších dvou let stagnovala, stejně tak celková cena krav. Mírně stoupla jen cena jalovic na 64,56 Kč/kg. Z grafu č.2 je zřejmé, že CZV mladých býků se letos dostala na svojí nejnižší úroveň a je to i nejnižší cena v porovnání s meziročním srovnáním. CZV za krávy (graf č.3) byla naopak nejnižší na začátku roku a až do června se postupně zvyšovala. Nyní již čtvrtý měsíc klesá. V meziročním srovnání zářijová cena nedosáhla hodnoty zářijové ceny v minulém roce.

 

Od začátku roku do 40. týdne dosáhly průměrné ceny těchto hodnot:

 

Mladí býci                                               86,37 Kč/kg JUT                                                       -1,06 Kč/kg

Býci starší dvou let                                85,04 Kč/kg JUT                                                       -1,12 Kč/kg

Krávy                                                       61,42 Kč/kg JUT                                                       +1,32 Kč/kg

Jalovice                                                   66,57 Kč/kg JUT                                                      +0,61 Kč/kg

 

Graf č.2: Ceny zemědělských výrobců v kategorii mladí býci celkem v Kč/kg JUT za studena

czv-mladi-byci

 

Graf č.3: Ceny zemědělských výrobců  v kategorii krávy celkem v Kč/kg JUT za  studena

czv-kravy

Dovoz jatečného  skotu a  hovězího masa do ČR

V srpnu bylo ze Slovenska dovezeno 219 ks jatečních jalovic, tj. 131 t v celkové hodnotě 5 048 tis. Kč. Celkem bylo dovezeno 3 032,6 t hovězího masa za 105,75 Kč/kg, z toho 2 2770 t bylo dovezeno ze zemí EU. Největšími dovozci jsou Polsko (893,2 t za 88,41 Kč/t), Nizozemsko (538 t za 113,86 Kč/kg), Neměcko (518,1 t za 116,70 Kč/kg) a Rakousko (225,1 t za 90,31 Kč/kg). Ze zemí mimo EU bylo dovezeno nejvíce hovězího masa z Brazilíe.

Vývoz jatečného skotu z ČR

Celkem bylo v srpnu vyvezeno z ČR 19 374 ks (6 186,6 t) živého jatečného skotu v celkové hodnotě 335 323 tis. Kč. Do zemí EU pak bylo vyvezeno 5 696,5 t jatečného skotu, především do Rakouska (5 212ks) a Belgie (2 435 ks).

 

 

Marcela Otrubová

zdroj:
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Ftis%2Fzpravy_o_trhu%2F03%2F1539693663650.pdf
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-parametry&pvo=ZEM13A&pvokc=&sp=A&skupId=1913&katalog=30840&z=T