Finanční pomoc pro vlastníky lesů a mimořádná opatření na zvládání kůrovcové kalamity, prodloužení doby lovu zvěře, investice do boje se suchem, omezení plochy monokultur či povinnost očipovat psy jsou některé z novinek, které přináší rok 2020 v resortu zemědělství.

„Stejně jako v předchozích letech, i letos se zaměříme na oblasti, které je třeba řešit v souvislosti s klimatickou změnou, například kůrovcovou kalamitu. Pro nestátní vlastníky lesů jsme připravili 2,5 miliardy korun na zalesnění a péči o lesy. Již teď je z nich vyplaceno více než 980 milionů korun a vyplácení stále pokračuje. Díky naší nové vyhlášce mohou myslivci od ledna lovit některé druhy zvěře více dní v roce. To pomůže především oblastem, které zasáhla kůrovcová kalamita, a které jsou osázené novými stromky. Právě ty totiž spárkatá zvěř okusuje a ničí.,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Na zalesnění holin po kůrovcové kalamitě, péči o les a zajištění pestré druhové skladby dřevin v lesích nebo na ochranu před škůdci dostanou vlastníci lesů až 2,5 mld. Kč. Podávání žádostí začalo loni v listopadu a skoční 28. února tohoto roku. Jde o první fázi víceletého programu. Letos bude MZe usilovat o získání prostředků za nahodilé těžby dříví v roce 2019, vyhodnocení budeme mít přibližně v dubnu. Žádat budeme minimálně
o 4 mld. Kč.

Více informací zde: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskovezpravy/x2019_pomoc-pro-vlastniky-lesu-postizenych.html.

Od začátku tohoto roku také platí prodloužení doby lovu některých druhů spárkaté zvěře. Chceme tím zajistit možnost regulovat narůstající počty zvěře, která okusuje a ničí nové stromky vysazené v oblastech po kůrovcové kalamitě. Jde o možnost lovit více dní v případech, kdy to je kvůli situaci a podmínkám v dané honitbě nezbytné.

Více informací zde: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskovezpravy/x2019_obnovu-lesu-znicenych-kurovcem-zajisti-i.html

„I v tomto roce je hlavní prioritou zadržení vody v krajině. I proto od letošního ledna nebude možné pěstovat monokultury na více než 30 hektarech souvislé plochy na erozně ohrožených půdách, což zmírní erozi půdy. Příští rok v tomto půjdeme ještě dál a toto nařízení se bude týkat všech pozemků s ornou půdou,“ řekl ministr Toman.

Dochází ke zpřísnění požadavků na hospodaření, které musí zemědělci dodržovat, aby měli nárok na některé hlavní dotace. Toto opatřením napomůže zlepšit stav krajiny a její schopnost zadržovat vodu. Od dalšího roku to bude platit na veškeré orné půdě.

Více informací zde: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskovezpravy/x2018_ministerstvo-zemedelstvi-omezi-velikost.html
a http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2019_ceska-pole-se-zasadnezmeni-podle-novych.html

Novinky čekají také chovatele psů. Od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen mikročipem, jinak nebude mít platné očkování proti vzteklině. Povinné označení do budoucna usnadní identifikaci a kontrolu dodržování podmínek v chovu. O podrobnostech kolem státního centrálního registru psů se zatím jedná, jeho zavedení se očekává v roce 2022.

Více informací zde: https://www.svscr.cz/svs-znovu-upozornuje-chovatele-na-povinnostcipovat-sve-psy-do-konce-roku/

V roce 2020 se i nadále budeme soustředit na vyjednávání podmínek nové SZP. Našimi prioritami jsou jednodušší pravidla, dostatečně silný rozpočet – na úrovni současného programovacího období, dobrovolné zastropování, redistributivní platba, digitalizace a precizní zemědělství. Bude nutné také dojednat přechodné období na dva roky – kratší doba není reálná. V letošním roce chceme také dokončit úpravu několika důležitých zákonů. Jsou to například: myslivecký zákon, zákon o potravinách, zákon o vodách, zákon na ochranu zvířat proti týrání, ústavní zákon o ochraně vody, novela zákona o významné tržní síle a novela zákona o oběhu osiva a sadby.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

foto:pxhere.com