Dle tiskové zprávy uveřejněné 4.12.2018 Ministerstvem zemědělství, nebude moci plocha jedné zemědělské plodiny zaujímat více než 30 hektarů, pokud bude růst na půdě ohrožené erozí. Opatření povede ke zlepšení stavu krajiny a schopnosti zadržovat vodu. Tento návrh už schválila vláda.

„Naším záměrem je zlepšit stav zemědělské půdy, a tím i životní podmínky prostředí. Pokud zemědělci přestanou pěstovat monokultury na rozsáhlých, ničím nepřerušovaných polích, zlepšíme i schopnost krajiny zadržovat vodu. To je v těchto suchých letech, a s výsledkem nepříznivého klimatu i do budoucna, velmi důležité“, řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Návrh Ministerstva zemědělství tak zpřísňuje povinné požadavky na hospodaření (tzv. DZES 7), které musí zemědělci dodržovat, aby měli nárok na některé hlavní dotace (například přímé platby na plochu nebo podpory z Programu rozvoje venkova.

Nová pravidla se budou týkat přibližně 2300 zemědělských podniků a 600 tisíc ha polí. Konkrétně se nařízení vztahuje na půdní bloky, které obsahují souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha, nebo půdní bloky ohrožené erozí z 50 %, což je asi čtvrtina veškeré orné půdy v ČR.

V praxi toto opatření bude vypadat tak, že se pole buď rozdělí a bude se na něm pěstovat více druhů plodin, nebo se rozčlení ochrannými pásy osetými plodinami prospěšnými půdě, jako jsou např. pícniny. Tím napomůže plodinám lépe vzdorovat suchu a přispěje také k prevenci před povodněmi. Nové postupy budou závazné od začátku roku 2020.