Celkem 3,8 miliardy korun získají v příštím roce čeští zemědělci prostřednictvím národních dotací. Jsou určené hlavně na programy, které přispívají ke zlepšování podmínek v chovech zvířat nebo k udržení odvětví, která jsou důležitá pro zachování zaměstnanosti na venkově i ke zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. Návrh dotačních programů včera schválila vláda.

V roce 2020 rozdělí Ministerstvo zemědělství národní dotace například na programy proti rozšiřování nákaz hospodářských zvířat, na programy, jejichž existence je pro udržení a rozvoj jednotlivých komodit nezbytná (např. podpora včelařství) i ekologicky zaměřené programy (např. biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin).

„Dotační programy jsou nastavené tak, aby pomohly zabránit nepříznivému vývoji v některých odvětvích živočišné výroby. Protože právě ta jsou nezbytná pro zachování zaměstnanosti na venkově a přitom v současnosti ztrácí pozice, přestože v České republice existují předpoklady pro konkurenceschopnou produkci. Konkrétně mohu například uvést chovy prasat a drůbeže,“ řekl ministr Miroslav Toman.

Do odvětví živočišné výroby směřuje přibližně 2,7 miliardy korun, do rostlinné výroby 351 milionů, do potravinářství 578 milionů a na ostatní aktivity 193 milionů korun.

 

Národní dotační programy pro rok 2020

 

Název programu

 

 rok  2020

dotace k hospodář. výsledku

(neinvestiční)

dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

 (kapitálové výdaje)

tis. Kč

tis. Kč

Podpora včelařství

105 000

Podpora vybudování kapkové závlahy 35 000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů 95 000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů v ekologickém zemědělství 15 000
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat

220 000

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 162 000 18 000
Genetické zdroje

78 500

Nákazový fond

763 100

Poradenství a vzdělávání

140 700

700

Podpora evropské integrace nevládních organizací

20 000

Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe

23 000

Podpora zpracování zemědělských produktů

500 000

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

84 000

Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

22 000

Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

43 000

20 000

Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ

400 000

Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat

1 052 000

Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče

3 000

3 116 300

683 700

C e l k e m

3 800 000

Struktura dotací navazuje na programy z předešlých let. Podporu bude od příštího roku vyplácet Státní zemědělský intervenční fond (s výjimkou programu Genetické zdroje, který bude nadále v gesci MZe).

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství