Stavy skotu rostou, klesají stavy prasat

Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu 2019 ve srovnání s předchozím rokem vzrostly stavy skotu a koní, zatímco prasat, ovcí, koz a drůbeže klesly. Stavy skotu se meziročně zvýšily o 2,3 tisíc kusů (tj. o 0,2 %), z toho celkové stavy krav se zvýšily o 3,2 tisíc kusů (o 0,5 %), stavy krav ostatních se zvýšily o 2,0 % na 226,3 tis. kusů. Stavy prasat proti 1. 4. 2018 klesly o 13,1 tis. kusů (o 0,8%), z toho stavy prasnic se snížily o 1,3 tis. kusů (1,4 %). Stavy drůbeže se snížily o 593,4 tis. kusů (o 2,5 %), z toho stavy slepic se snížily o 407,9 tis. kusů (o 5,1 %). Meziroční pokles počtu ovcí činí 5,8 tisíc kusů, tj. o 2,7 %. Počty koní se celkem zvýšily proti předchozímu roku o 4,9%, tj. na 36,9 tis. kusů.

Tab.č.1: Stavy hospodářských zvířat

2018 2019 Rozdíl
Skot 1 415 770 1 418 106 + 2 336
Jalovice 1-2 roky 209 305 200 819 – 8 486
Jalovice nad 2 roky 76 843 73 288 – 3 555
Krávy 587 322 590 518 + 3 196
Prasata 1 557 218 1 544 084 – 13 134
Ovce 218 915 213 068 – 5 847
Kozy 30 316 29 210 – 1 106
Koně 35 181 36 905 + 1 727
Drůbež 23 572 784 22 979 360 – 593 424

Výroba mléka klesla, stoupla výroba jatečného skotu

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 2,0 % (v srpnu o 4,1 %). V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 6,6 %, vzrostly ceny jatečných prasat o 24,0 %, drůbeže o 8,8 % a mléka o 3,4 %. Nižší byly ceny vajec o 6,7 % a skotu o 2,0 %. Ačkoliv celkové stavy skotu mírně klesly, počty dojnic se zvýšily (viz. tab.č.1). Výroba mléka klesla meziročně o 0,6% a naopak se zvýšila výroba jatečného skotu o 2,2%.

Tab.č.2: Vývoj stavu dojnic, výroby mléka a jatečného skotu

skot celkem dojnice výroba mléka výroba jatečného skotu (t ž. hm.)
2018 1 434 164 361 069 1 555 329 77 976
2019 1 422 675 365 445 1 545 459 79 758
rozdíl  – 11 489 + 4 376  – 9870 + 1 782

 

Výkupní cena mléka opět rostou

I přesto, že celých 8 měsíců cena mléka klesala, nedosahovala takového poklesu jako v roce 2018 a listopadové ceny placené mlékárnami už jsou téměř vyrovnané. V listopadu 2019 pokračoval růst ceny započatý v říjnu, po předchozím kontinuálním osmiměsíčním poklesu. Rekordní historické cenové maximum nadále drží cena z ledna roku 2008 (10,10 Kč/l). Tato cena nebyla dosud překonána a listopadová cena (2019) byla 1,33 Kč/l pod její úrovní. V lednu 2008 dosáhla cena nejvyšší hodnoty minimálně za posledních 20 let. V listopadu 2019 se od prvovýrobců nakupovalo kravské mléko třídy Q. za 8,77 Kč/l, což je o 0,14 Kč/l (1,7 %) více než v říjnu. V meziročním srovnání cena stagnovala, a to na hodnotě 8,77 Kč/l z listopadu 2018. Průměrná cena zemědělských výrobců za rok 2018 byla 8,618 Kč/l, a to je nárůst proti ceně za rok 2017 o 0,18 Kč/l (2,2 %).

Graf č.1: Vývoj cen placených mlékárnami v období 1/2018 – 11/2019

Dodávky mléka

Od počátku roku 2019 nakoupily mlékárny z ČR 2 287 315 tis. litrů mléka. Za celý rok 2018 mlékárny nakoupily 2 525 256 tis. litrů mléka z ČR, tedy o 47 177 tis. litrů (1,9 %) více než v roce 2017, tehdy to bylo 2 478 079 tis. litrů mléka. V listopadu mlékárny nakoupily (z ČR) 196 490 tis. litrů mléka o tučnosti 3,99 % s průměrným obsahem bílkovin 3,58 % za průměrnou cenu 8,91 Kč/l. Listopadový nákup mléka byl ve srovnání s průměrným měsíčním nákupem ve třetím čtvrtletí roku 2019 podprůměrný (průměrný měsíční nákup ve třetím čtvrtletí činil 204 754 tis. litrů). Průměrný měsíční nákup v roce 2018 byl 210 438 tis. litrů, což je o 3 931 tis. litrů (1,9 %) více, než byl průměrný měsíční nákup v roce 2017. Ten byl 206 507 tis. litrů mléka. Při porovnání listopadového nákupu mléka s nákupem v říjnu došlo ke snížení nákupu o 3 986 tis. litrů. To znamená pokles o 2 %. Při meziročním srovnání došlo v listopadu 2019 ke zvýšení nákupu o 0,1 %, tedy o 116 tis. litrů mléka

Graf.č.2: Dodávky mléka 2018-2019 (v tunách)

Osevní plochy zemědělských plodin

Výměra zemědělské půdy činila 3 524 tis. ha, tj. o 443 ha více než v roce loňském. Výměra orné půdy zaujímala 2 486 tis. ha, což je snížení o 276 hektarů proti roku předchozímu. Její podíl na zemědělské půdě byl stejně jako v předloňském roce  70,6 %. Na trvalé travní porosty připadlo 992 tis. ha, tj. o 2 tis. ha (o 0,2 %) více než v roce 2018. Jejich podíl na celkové zemědělské půdě činil 28,1 %. Výměra úhoru 25 tis. ha se snížila, a to o tisíc ha (o 4,1 %) a reprezentuje 1,0 % z výměry orné půdy.

Obiloviny byly pěstovány na 55,0 % osevní plochy, z toho nejrozšířenější obilovina pšenice ozimá zaujímala 33,1 % osevní plochy. Okopaniny tvořily 3,4 %, olejniny 18,5 % (z toho řepka činila 83,5 % z olejnin celkem), pícniny na orné půdě 20,3 % (z toho jednoleté činí 11,8 %) osevní plochy.

Obilovinami osetá plocha ve výši 1 354 tis. ha byla o 14 tis. ha vyšší než v roce minulém. Luskovinami bylo oseto 34 tis. ha, což je o tisíc ha méně. Okopaniny zaujímaly 83 tis. ha, a to představuje snížení o 6 tisíc ha. Brambory v zemědělském sektoru byly v loňském roce pěstovány na stejné ploše jako v roce 2018 a to 23 tis. ha, odhadovaná plocha brambor u domácností je 6 tis. ha. Nižší osevní plocha je u olejnin, a to 455 tis. ha, tj. o 35 tis. ha méně, a u plodin technických je to 461 tis. ha, to je o 37 tis. ha méně než v roce 2018. Pícniny na orné půdě celkem zaujímaly v roce 2019 plochu 499 tis. ha, což je zvýšení oproti minulému roku o 30 tis. ha.

Tab. č.3: Osevní plochy zemědělských plodin

plocha celkem obiloviny na zrno okopaniny olejniny pícniny na orné půdě
2018 2 460 939 1 339 056 88 286 489 336 468 328
2019 2 461 707 1 353 556 82 532 454 761 498 628
rozdíl + 768 + 14 499 – 5 753 – 34 575 + 30 300

Sklizeň zemědělských plodin

Podle posledního odhadu sklizně k 15. září se ve srovnání s loňským rokem sklidí více obilovin (+9,8 %), kukuřice na zeleno a siláž (+19,6 %), máku (+77,0 %) i brambor (+3,5 %). Naopak nižší sklizeň se očekává u řepky (−17,4 %), slunečnice (−38,1 %), cukrovky (−6,0 %) nebo hrachu (−4,6 %).

„Z dlouhodobého pohledu byla loňská úroda obilovin podle dat nahlášených zemědělskými podniky průměrná. Vliv sucha a tepla je sice patrný, což se projevilo například v nižší objemové hmotnosti zrna, ale plodiny měly přeci jen více vegetační vláhy než v předloňském roce,“ říká Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

V rostlinné výrobě se ceny snížily o 0,9 % (v srpnu rostly o 2,8 %). Byly nižší ceny olejnin o 5,8 % a obilovin o 3,9 %. Ceny brambor byly vyšší o 29,4 %, ovoce o 20,4 % a zeleniny o 1,2 %.

Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2019 zveřejní Český statistický úřad 18. 2. 2020

Tab. č.4: Sklizeň zemědělských plodin

2018 2019 rozdíl
Obiloviny celkem 6 957 999 7 637 566 + 679 566
Pšenice 4 417 841 4 865 433 + 447 592
Ječmen 1 606 084 1 724 325  + 118 291
Kukuřice 489 154 544 194 + 55 040
Brambory 583 560 604 060 + 20 500
Řepka 1 410 769 1 165 131 -245 638
Cukrovka 3 724 309 3 499 130 -225 179

 

Ing. Marcela Otrubová

zdroj:

Agrární komora ČR, www.akcr.cz

Český statistický úřad, www.czso.cz

Státní zemědělský a intervenční fond, www.szif.cz

foto: pxhere.com