Stav a přezimování ozimů ovlivňuje sklizeň předplodiny, kvalita zpracování půdy, termín setí, rychlost vzcházení, zapojení a celková kondice i zdravotní stav porostu na počátku zimy, ale významný vliv má zejména průběh počasí. Přezimování ozimů zahrnuje období, kdy růstové a vývojové procesy rostlin jsou silně potlačeny (nikoliv zastaveny). Porosty jsou v té době vystaveny faktorům zimy, například mrazu, zaplavení, ledové vrstvě, dlouhotrvající sněhové pokrývce, které mohou způsobit poškození nebo usmrcení rostlin. Schopnost obilnin odolávat nepříznivým podmínkám zimy je umožněna schopností rostlin přizpůsobit se projevům klimatu a aktuálním povětrnostním podmínkám. Vnější faktory jsou nezbytnou podmínkou k vyvolání pochodů přizpůsobení rostlin. Je-li však intenzita vnějších faktorů příliš silná (náhlé změny) nebo když působí příliš dlouho, dochází k poškození a úhynu rostlin. Z meteorologických prvků má rozhodující vliv zejména nízká teplota.

Mrazuvzdornost jako klíč k úspěšnému přezimování

Odolnost vůči mrazu patří k nejdůležitějším vlastnostem ovlivňujícím stav ozimů. Dosahovaná odolnost se však během zimy mění a je výrazně ovlivňovaná průběhem počasí. Z hlediska vývinu zimovzdornosti ozimů je důležitá etapa otužování, období stability odolnosti a ztráty odolnosti. Pro přezimování rostlin, zejména polních plodin je důležité, aby v době mrazů ležela na poli sněhová pokrývka. Velmi nebezpečné jsou holomrazy. To se naštěstí letos nestalo, na většině území ležela v době mrazů sněhová pokrývka (např. 15. února, kdy mrazy vrcholily, leželo v nížinách alespoň pár centimetrů sněhu (jižní Morava), ve vyšších polohách bylo více než půl metru sněhu a na horách i více než metr.

Stav porostů ozimé řepky zima/jaro 2020/21

Rostliny ozimé řepky v závislosti na odrůdě, růstovém a vývojovém stavu a stupni otužení snášejí mrazy -15 až -20 °C, pod sněhovou pokrývkou i větší. Většina listové plochy sice odumírá již při teplotách -7 až -15 °C, ale kořenový systém dobře vyvinutých rostlin a krycí listy vegetačního vrcholu snesou i nižší teploty vzduchu. K holomrazům jsou o -2 až -4 °C citlivější nedostatečně vyvinuté, slabé rostliny a porosty přehnojené dusíkem.

Přemokřená půda neumožňovala včasné setí

Ozimé řepky vstupovaly do zimy 2020/21 v rozdílném růstovém stavu. Ozimy seté v agrotechnické lhůtě stačily do konce listopadu dobře narůst, řepky vytvořily dostatečné přízemní listové růžice a obilniny se dostaly do fáze počátku odnožování. Problémy byly se založením porostů zejména na východě Čech a na Moravě, kde říjnové deště a přemokřené půdy omezily včasné setí a vzejití. Uvádí se, že asi třetina všech porostů ozimů byla v horším stavu. Problémový byl výskyt hrabošů a to nejen na Moravě, ale i v Čechách. Jejich populace se začaly s ubývajícími plochami ostatních plodin koncentrovat na řepce. Škodili také dřepčíci. Zásah musel být v některých případech i opakovaný. Vzhledem k teplému září se začaly šířit i mšice. Někde byl nutný postřik, ale většinou jsme se obešli bez něj. První větší mrazy přišly mezi vánočními svátky a pak natvrdo, sice jen krátce, udeřila zima koncem první dekády ledna. Nasněžilo i v nížinách na nezmrzlou půdu a pak se i výrazně ochladilo. Noční teploty klesaly k -15 °C někde i k -25 °C (ráno 18. 1. 2021). Řepka však byla pod sněhovou peřinou velmi dobře chráněna.

Dřepčík olejkový decimuje porosty řepky

Co se týče napadení porostu škůdci celá řada porostů je silně napadena dřepčíkem olejkovým, v důsledku čehož porosty zasychají a ty nejpoškozenější budou pravděpodobně nahrazeny jarní plodinou. Co se týče aktivity stonkových krytonosců, ti díky nepříznivým podmínkám vykazovali nízkou letovou aktivitu, nicméně první poškození kladoucími brouky bylo zaznamenáno již v 11. týdnu. Stále se jedná výhradně o krytonosce čtyřzubého. Nálety krytonosce řepkového se teprve očekávají po delší periodě oteplení. Chladný začátek dubna se sněhovými přeháňkami není zatím pro aktivitu hmyzu příznivý.

Obr.č.1: Dřepčík olejkový

(zdroj: https://www.naturespot.org.uk/species/cabbage-stem-flea-beetle)

 

Stav porostů ozimých obilnin zima/jaro 2020/21

Na začátku prosince se vyskytovaly rostliny ozimé pšenice jak ve fázi plného odnožování, tak porosty s jedním či třemi listy. Teplotně nadnormální prosinec umožnil další růst a vývoj rostlin ozimů. Kolísání teplot v prosinci vedlo jen k průměrnému nárůstu mrazuvzdornosti ozimů.

Ozimy nebyly ohroženy holomrazy

V období od 6 do 10. ledna postupně padal sníh na celém území ČR a tak před koncem druhé dekády ledna při příchodu mrazivého vzduchu ze severu byly porosty ozimů většinou chráněny pod sněhem. Nejnižší přízemní teploty vzduchu nad sněhem, až kolem -20°C, se vyskytovaly na severní Moravě a Slezsku. V oblastech s nižší či nesouvislou vrstvou sněhu ve střední a jižní Moravě či severo-západních níže položených částech Čech byl pokles teplot menší, jen kolem -10 až -12°C. Teplota půdy, do té doby nezmrzlá, začala postupně klesat. Promrznutí půdy však nedosáhlo větších hloubek a ani minimální teploty půdy se nepřiblížily ke kritickým teplotám rostlin ozimů. Na druhé straně větší vrstva sněhu napadla v krajích Vysočina a Jihočeském na téměř nezmrzlou půdu.

Hraboš polní stále škodí

Citlivější jsou tritikale, žita a obecně více narostlé rostliny. Z hmyzích škůdců je významná aktivita stonkových krytonosců, která se projeví ve vyšší míře po oteplení v tomto týdnu. Jarní revize porostů dále potvrzují nárůst poškození ozimých porostů hrabošem polním. Porosty obilnin jsou po zimě v závislosti na termínu setí v relativně dobrém stavu. Díky nadnormálním srážkám na podzim minulého roku byla řada porostů zaseta pozdě, tyto porosty mohou vykazovat v současnosti slabý růst. V porostech pšenice se objevují po zimě původci septoriové skvrnitosti a padlí v nízkých či středních hodnotách. Na ječmenech byly detekovány silnější výskyty padlí, skvrnitosti nebo hnědé rzivosti, jejichž intenzita na řadě lokalit v západních Čech stoupá.

 

Text: redakce

Zdroje:

https://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/ochrana-obecne/aktualni-prehled-ochrany-polnich-plodin-leden-a-unor-2021 https://www.vurv.cz/2021/02/01/prezimovani-ozimu-k-25-lednu-2021/ https://www.vurv.cz/2021/04/07/monitoring-skudcu-polni-zeleniny/ https://www.uroda.cz/obilniny-a-repka-v-aktualnim-pohledu-na-skudce-a-choroby/

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#rlp|domu|aktuality|rok:2021|detail:b334040991e02362c16d6b241f81e0c6