V evropské soutěži s názvem Rural Inspiration Awards 2020 získal Petr Marada, člen ASZ Hodonín a účastník prvního ročníku programu ASZ ČR Pestrá krajina, jedno z ocenění za inspirativní iniciativy, které byly financované Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV). Vybrané projekty mají být důkazem přínosu politiky rozvoje venkova na podporu opatření v oblasti klimatu, venkova a biohospodářství. Pan Marada, který na svojí ekofarmě aplikuje funkční agroenvironmentální a klimatická opatření sloužící k regeneraci ekosystémových služeb, se stal vítězem v kategorii Adaptace na změnu klimatu.

Díky podpoře z EZFRV, která mu byla udělena, přeměnil pan Marada intenzivní farmu na farmu ekologickou a demonstrační poskytující poradenské služby. Prostřednictvím projektu zavádí další udržitelné postupy na ochranu půdy, vody, krajiny a regeneračního procesu vycházejícího z biologické rozmanitosti v systému ekologického zemědělství. Zejména se jedná o založení zatravněných tzv. „nárazníkových zón“ na místech ohrožených vodní erozí, vytvoření sítě krmných biopásů na podporu ptáků a volně žijících živočichů, opatření na orné půdě s cílem chránit biotop čejky chocholaté a ekosystém mokřadů hraničících s poli a výsadba typických regionálních odrůd ovocných stromů v zatravněných oblastech.

Všechna tato přijatá opatření umožňují obnovit úrodnost půdy, zvýšení organických látek v půdě a biologické rozmanitosti divoké fauny a flóry a dohromady poskytují nezbytnou adaptační kapacitu proti rostoucí intenzitě a četnosti záplav a sucha v důsledku změny klimatu. Farma navíc představuje demonstrační platformu pro školení a výměnu znalostí a osvědčených postupů, která propojuje širokou škálu zúčastněných stran, včetně akreditovaných zemědělských poradenských služeb, které se mohou poučit z konkrétních zkušeností farmy pana Marady.

Zdroj: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/agri-environment-climate-measures-explained_en

Zpracovala: Martina Snášelová

Článek byl převzat ze stránek Asociace soukromého zemědělství, dostupné z: https://www.asz.cz/cs/regiony/hodonin/ekofarma-petra-marady-z-asz-hodonin-vitezem-evropske-souteze.html

 

2.Den otevřených dveří Ekofarmy Petra Marady

Dne 23.7.2020 od 10:00 vás zveme na druhou akci „Den otevřených dveří“ z programu „Demonstrační farmy“ podpořeného Ministerstvem zemědělství z dotačního programu 9.F.m..

Program dne:

•       Dr.Ing. Petr Marada

Představení projektu a farmy, Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, Strategie resortu MZe na období do roku 2030, Strategie farmy s důrazem na integrovanou ochranu a klim. změnu.

•       Ing. Jan Vopravil, Ph.D.

Půdní úrodnost, hodnocení kvality půdy, oceňování půdy, rekultivace půd, provoz melioračních děl, problematika pachtu, kontaminace půdy.

•       prof. Ing. Miroslav Dumbrovský.CSc. 

Erozní ohroženost, využití pozemkových úprav v praxi, významná adaptační opatření na klimatickou změnu a jejich realizace, trendy MZe

•       Doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.

Vybrané pěstitelské postupy a metody monitoringu, význam biodiverzity, nové trendy, postupy integrované ochrany a jejich uplatnění v praxi se zaměřením na hraboše polního.

Odpolední demonstrace na farmě

prezentace a komentované ukázky pěstování speciální pícninářské směsi, správa a údržba mokřadu, zatravněné a ozeleněné údolnice, využití biopásů, meziplodin, biokoridorů, biotechnologických objektů, zalesněné zemědělské půdy

Účast ZDARMA, občerstvení pro registrované účastníky zajištěno.

V případě, že máte zájem a chcete se účastnit této akce (popřípadě některé další budoucí), neváhejte nás kontaktovat a zaregistrujte se do 22.7.2020 formou emailu na alexandra.stevenson@yahoo.com nebo sms s uvedením osobního e-mailu na tel.775 938 638.

Těšíme se na vaši účast.
Více zde: https://os-pro-prirodu-a-myslivost.webnode.cz/news/a2-den-otevrenych-dveri-ekofarmy-petra-marady/