SZIF vydává rozhodnutí na welfare

V nejbližší době obdrží zemědělci výplaty na Welfare. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který administruje zemědělské dotace, začal od 18.června 2019 vydávat rozhodnutí na Dobré životní podmínky zvířat, takzvaný Welfare. O dotaci si v roce 2018 požádalo 910 žadatelů, na výplaty je počítáno s částkou zhruba 734 milionů korun.

Welfare je dotace z Programu rozvoje venkova, o kterou se žádá prostřednictvím Jednotné žádosti. Platba pro zemědělce, kteří dodržují Dobré životní podmínky zvířat, slouží ke zlepšení podmínek dojeného skotu a prasat. Podpora cílí na zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic, zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic, zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy, zlepšení životních podmínek v chovu prasat a zvětšení plochy pro odstavená selata.

O Welfare si vloni požádalo 910 žadatelů, pro které je vyčleněno zhruba 734 milionů korun. Pro výplatu této podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme tedy žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu uspíší. Upozorňujeme žadatele, že vzdání se odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost. Tento formulář lze podat nejdříve po doručení rozhodnutí jedním z následujících způsobů:

  1. prostřednictvím Portálu farmáře
  2. přes datovou schránku
  3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF
  4. poštou
  5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem.

SZIF přijal téměř 31 tisíc Jednotných žádostí

Příjem letošních Jednotných žádostí byl definitivně ukončen 10.června. Tuto souhrnnou žádost o dotace na obhospodařovanou plochu a na chov zvířat si podalo téměř 31 tisíc zemědělců, mezi které bude rozděleno přibližně 32 miliard korun. Příjem letošních žádostí odstartoval 9. dubna, řádný termín skončil 15. května. Žadatel měl ale ještě po tomto termínu šanci na pozdní podání, a to až do 10. června. V tomto případě však obdrží sankci ve výši 1 % za každý pracovní den. Z aktivit SZIF zaujímají platby, o které se žádá prostřednictvím Jednotné žádosti, největší podíl v objemu vyplácených finančních prostředků.

Nejvíce žádostí přijalo okresní pracoviště v Praze, ve Frýdku-Místku a ve Vsetíně. Předpokládaný harmonogram výplat jednotlivých podpor Jednotné žádosti 2019 bude zveřejněn na webových stránkách www.szif.cz v průběhu července. Očekáváme, že bude probíhat obdobně jako u loňských žádostí, tzn., že první se budou vyplácet dotace na SAPS, posledním dotačním titulem pak bude podpora na Dobré životní podmínky zvířat. Sazby přímých plateb a Přechodných vnitrostátních podpor budou zveřejněny na podzim 2019, žadatelům budou k dispozici na www.szif.cz v sekci Jednotná žádost. Sazby dotací neprojektových opatření Programu rozvoje venkova jsou uvedeny v příručce pro žadatele u Jednotné žádosti. Věříme, že průběh administrace a samotné výplaty letošních žádostí budou probíhat stejně dobře jako u předchozích žádostí.

zdroj: tiskové zprávy vydané SZIF