Rok se s rokem sešel a opět se většina chovatelů holštýnského skotu z ČR potkala v Hotelu Jezerka, kde se již tradičně pořádal seminář a tradiční setkání chovatelů holštýnského skotu. Setkání se konalo v mrazivých dnech 6. – 7. 12. 2016. Svaz chovatelů holštýnského skotu si opět připravil velmi bohatý program, který byl sestaven z odborných přednášek, předávání ocenění i zábavy, která následovala na konci večera.

Jestliže jste se semináře nemohli zúčastnit, již teď si můžete stáhnout dokumenty z webových stránek svazu – ZDE.

Celkově bylo pro chovatele připraveno sedm přednášek. My Vám nyní v malém souhrnu přednášky představíme.

Pan předseda Ing. Horák přednesl úvodní slovo a přivítal chovatele, kteří naplnili kongresový sál v hotelu Jezerka. Následoval projev pana docenta Motyčky, který jako ředitel popsal současnou perspektivu chovu dojného skotu. Vyzdvihl splněné cíle pro rok 2016, mezi které patřila účast na Evropském šampionátu v Colmaru a uspořádání šampionátu v Lysé. Neopomněl ani samotnou zdravotní problematiku, kde uvedl, že k 31. 12. 2016 končí Národní ozdravovací program IBR (infekční bovinní rinotracheitidy).

Neustále diskutované podpory pro rok 2017 byly tématem následující přednášky, kterou přednesl zástupce z Ministerstva zemědělství pan Hojer. Cílem prezentace bylo představení dotačních titulů na rok 2017, jako udržování a zlepšování genetického potenciálu hosp. zvířat, podpora na účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách a podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurence schopnosti potr. průmyslu. Dále zástupce MZe ČR Ing. Hojer uvedl, že ačkoliv činila ztráta při výrobě mléka v roce 2016 -24 %, pomáhají zemědělcům finanční prostředky z dotačních titulů dostat se na úroveň rentability + 5,04 %. Díky dotacím, tak nejsou ani průměrné chovy při výrobě kravského mléka ztrátové.

Ředitel Českomoravské společnosti chovatelů pan doktor Kučera představil současné cíle, vize a aktivity společnosti.

Následovala přednáška, která se odvíjela od zásadní otázky „Jde to i bez sóji?“. Přednášku na téma Zkušenosti s výživou krav v NON GMO provozu, přednesl Ing. Kostkan ze společnosti MIKROP Čebín a.s., který představil alternativní zdroje proteinu, jako je řepkový extrahovaný šrot, močovina, hrách setý a vedlejší produkty zpracovatelského průmyslu. Ing. Kostkan uvedl, že v krmné dávce musí být vždy vybalancované jednotlivé frakce dusíkatých látek z hlediska dynamiky degradace v bachoru.

Po krátké přestávce došlo na opakování. Kulhání a onemocnění dojnic je dlouhodobě řešeným tématem v našich chovech. Jakékoliv problémy s kulhavostí vedou ke snížení příjmu sušiny a logicky se snižuje produkce mléka a zhoršuje se ekonomika chovu. Pravidelná, odborná péče a včasná detekce kulhajících krav představují dva stěžejní pilíře pro nekulhající dojnice. Ing. Fák ze společnosti VVS Verměřovice s.r.o. představil celkovou problematiku kulhání. Nastínil způsoby úpravy paznehtů, které lze provádět ve fázových nebo celkových úpravách. Upozornil, že je důležité dbát i na množství krav, kterým jsou ošetřeny paznehty.

Kde jinde by se měly prezentovat nové vize a směry chovu dojnice než zde?

Předposlední přednáška byla vedena docentem Doležalem a doktorem Staňkem, kteří představili budoucnost kruhových stájí. Hledání nových postupů a cest je základní hybnou silou zemědělství, před několika lety si zemědělci nedokázali představit, že by krávy byly na jiném než vazném ustájení. Je teda dost pravděpodobné, že za několik desítek let, i v ČR nalezneme pouze stáje kruhové. Zaměstnanci VÚŽV Uhříněves ve spolupráci  s Agromontem  Vimperk připravili studii kruhového kravínu pro 1 000 dojnic a předpokládají, že výstavba takového objektu včetně technologií by přišla na 150 mil. Kč včetně dvou kruhových jímek na kejdu o celkové kapacitě 15 000 .

Velmi dobrou tradicí je představení praktických postupů předních chovatelů.

Letos nás obohatil o své zkušenosti pan Jiří Sikora z firmy NETIS, a.s. s moderními postupy používání sběru dat a jejich vyhodnocování. Mnozí chovatelé používají dnes různé  systémy sběru dat, ale zdaleka ne všichni jsou schopni z dat, která jsou k dispozici, učinit správné závěry pro strategická rozhodnutí. Podobné příspěvky jsou tím nejcennějším, co si může účastník z odborného programu odnést.

Setkání chovatelů holštýnského skotu je tradičně spojeno s vyhodnocením a oceněním nejlepších chovatelů v několika kategoriích. Nejinak tomu bylo i letos. Chovatelské úspěchy je jistě potřeba ocenit a zviditelnit.  Kompletní výsledky KU, vyhodnocení chovatelské soutěže, ocenění za účast na výstavách naleznete zde.

Chov dojnic a produkce mléka je v dnešní době bezesporu velmi sofistikovaným odvětvím. Bez vzájemného sdílení informací a důsledného propojování nových poznatků s místními podmínkami, nelze dlouhodobě udržet smysluplnou výrobu.  Je proto  dobře, že Svaz holštýnského skotu umožňuje tento typ setkávání. Je třeba posilovat vzájemnou důvěru a stavět mosty mezi jednotlivými hráči systému. Do budoucna doufáme ve větší diskuzi mezi chovateli a přednášejícími, jelikož nám jde i o názory našich chovatelů.

Závěrem bychom chtěli poděkovat Svazu chovatelů holštýnského skotu za skvělou chovatelskou akci, které jsme se mohli zúčastnit a být nápomocní. Již teď se těšíme na příští rok, kde se opět setkáme na mnoha výstavách a chovatelských akcí. V neposlední řadě chceme poděkovat všech chovatelům, kteří převzali ocenění. Máte náš obdiv za všechny dosažené výsledky, výstavy a také každodenní práci, kterou věnujete zvířatům.

Autoři textu: Lucie Rysová, Marcela Otrubová, Martin Zdrůbek Landovský, Petr Hienl

Fotogalerie

Foto č. 1 Úvodní slovo – Ing. Karel Horák

Foto č. 2 Perspektiva chovu dojného skotu – doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc.

Foto č. 3 doc. Dr. Ing. Josef Kučera – přednáška o aktualitách ČMSCH, a.s.

dsc_1276

Foto č. 4 NON GMO – Ing. Jiří Kostkan

dsc_1288

Foto č. 5 Přednáška pana docenta Doležala

dsc_1352

Foto č. 6 Předávání ocenění

dsc_1461

Foto č. 7 Předávání ocenění