Evropská komise vydala zemědělský výhled, ve kterém uvádí možné trendy na trhu s mlékem a mléčnými výrobky do roku 2030. Zvýší se poptávka po celosvětovém dovozu způsobená populačním růstem hlavně v Africe a růstem příjmů . Trhy se zaměří zejména na produkty s vyšší přidanou hodnotou, pro které má trh EU velkou konkurenční výhodu. Spotřebitelé budou více preferovat výrobky pocházející z ekologického chovu skotu a regionální potraviny

Produkci mléka v EU ovlivnilo sucho

V roce 2018 byla produkce mléka v Evropě silně ovlivněna klimatickými jevy, kdy na počátku jara studené a vlhké povětrnostní podmínky zpomalily růst pastevních porostů a letní sucho zase ovlivnilo produkci krmiv a travních porostů v mnoha oblastech a nejvíce v severní Evropě. Tyto podmínky donutily mnohé farmáře k porážkám krav i jalovic. Vliv sucha, který je patrný i v prvním čtvrtletí tohoto roku se může projevit, pokud nebude dostatečně vysoká výkupní cena za mléko, která by umožnila nákup krmiv. Jelikož se poptávka po mléčných výrobcích má stoupající tendenci, neočekává se propad v objemu produkce mléka. Užitkovost dojnic neporoste tak rychle jako v uplynulých deseti letech a její zvyšování bude ovlivněno především zlepšením genetiky. V členských zemích přetrvávají rozdíly v užitkovosti od 3200 kg/ks v Rumunsku až po 9 600 kg/ks v Dánsku.

Průměrná roční cena mléka v EU minulý rok dosáhla 34 euro/100 kg. Ke stabilizaci ceny přispělo i snižování zásob sušeného odstředěného mléka, vysoká poptávka po mléčných výrobcích v zemích EU a trvale vysoká cena másla.

Celosvětová produkce mléka přesáhne miliardu tun

Do roku 2030 se očekává každoroční nárůst produkce o více než 15 mil. t, a celosvětová produkce mléka tak přesáhne 1 mld. tunV Indii, kde se investuje do velkých moderních farem se očekává nárůst o více než 40 %, ale na světových trzích bude Indie obchodovat pouze ojediněle. V Africe by se měla produkce mléka v příštím desetiletí zvýšit téměř pětkrát, ovšem poptávka pravděpodobně převýší nabídku a bude tedy nutný dovoz. Růst produkce v Číně je limitovaný podmínkami životního prostředí, které omezují rozšiřování mléčných stájí a nedostatečnou konkurencí producentů. Růst užitkovosti založený na používání krmných doplňků (např. z palmových jader) bude omezen z možného vlivu na kvalitu mléčného tuku a jeho následné zpracování. Produkce mléka v USA předpokládá stálý růst, který by měl absorbovat domácí trh vlivem populačního růstu a stálého nárůstu spotřeby mléčných výrobků. Rostoucí poptávka v Africe a Asii překoná růst výroby, čímž se zvýší poptávka po dovozech. Růst populace v Africe do roku 2030 zvýší domácí spotřebu, která by tak měla vzrůst o více než třetinu a celých 20% by mělo být kryto dovozem. Světovým dovozcem mléčných výrobků bude i nadále Čína. EU by ve sledovaném období mohla pokrýt téměř 35% nárůstu světové poptávky.

Ekologická produkce nabývá na významu

Předpokládá se růst prodeje konzumního mléka z ekologické produkce ze 3% v roce 2016 na 10% v roce 2030. V EU ekologická produkce představuje pouze malou část z celkového množství produkovaného mléka a více  než ¾  tvoří 6 zemí – Německo, Francie, Spojené království, Dánsko, Švédsko a Rakousko. Podíly jednotlivých stád na ekologické produkci  se v každé zemi velmi liší. V Německu, Francii a Spojeném království jsou zapojena jen 4% dojnic. V ostatních zemích je tento podíl 10-20% (Dánsko, Švédsko, Rakousko). S rostoucí poptávkou  se očekává nárůst nabídky ekologické produkce mléka především v Německu a Francii.

Konzumní mléko

Během posledních deseti let klesla spotřeba mléka o  6 kg na 52 kg/obyvatele. Klesající trend spotřeby mléka by měl i nadále přetrvávat. Na snížení spotřeby má vliv i změna životního stylu a i náhrada mléka rostlinnými nápoji u kterých se tržby za posledních deset let téměř zdvojnásobily. Spotřeba mléka bude ovlivňována i kampaněmi podporující nižší příjem mléčných výrobků v souvislosti s klimatickou a ekologickou zátěží a intolerancí laktózy.

Sýry

Produkce sýrů v EU nabízí nejlepší a nejstabilnější zisky podpořené silnou poptávkou na domácím i světovém trhu. V EU se očekává zvýšení spotřeby sýrů  o 1,3 kg na obyvatele až na 20 kg v roce 2030. Vývoz sýrů z EU dosáhne 1,2 mi.tun a EU by měla zásobovat téměř 40% světové poptávky po dovozu. Hlavním obchodním artiklem jsou tvrdé sýry a sýry se zeměpisným označením. Hlavním cílem exportu je USA a Japonsko.

Máslo

Změna životního stylu a posun směrem k přírodním produktům vedl k velkému zvýšení spotřeby másla a to především v pekárenském a cukrářském průmyslu jak v Evropě tak ve světě. Zvýšená spotřeba ovšem způsobila i zvýšení cen mléčných tuků. Očekává se, že v roce 2030 stoupne spotřeba másla na 4,6 kg/obyvatele. Světová poptávka by měla vést k dalšímu růstu vývozu z EU až na 260 tis. tun. Hlavním dodavatelem másla na světový trh i nadále zůstane i Nový Zéland s 50% podílem, na druhém místě je EU s 23% podílu.

 

Marcela Otrubová
zdroj:http://eagri.cz/public/web/file/613295/Komoditni_karta_Mleko_leden_2019.pdf