Dotační program 20.A –  Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic

Dotace je poskytována v souladu s podkapitolou 1.1.5.2. Podpora na závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat a s dalšími ustanoveními Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (2014/C 2014/01).

Žadatel musí  před započetím plnění účelu dotace podat na příslušné pracoviště SZIF dle sídla (u právnické osoby) a dle adresy trvalého pobytu (u fyzické osoby) vyplněnou předběžnou žádost.

V dotačním roce 2020 je pro všechny podprogramy dotačního programu 20.A. podávána jedna společná žádost pod jedním registračním číslem. (Body obsahu žádosti a) až f) jsou pro všechny podprogramy dotačního programu 20.A)

Celková přiznaná výše dotací v rámci dotačního programu Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic nesmí překročit 500 € na velkou dobytčí jednotku za rok.

Vzor předběžné žádosti
Dotační podprogramy:
 • Podpora napájení dojnic v zimním období temperovanou vodou
 • Podpora provádění faremní diagnostiky původce mastitidy dojnic
 • Podpora snížení škodlivých patogenů mikroorganismů ve stájovém prostředí
 • Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb dojnic
 • Podpora opatření ke snížení tepelného stresu dojnic v letním období

20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka

Žadatel musí před započetím plnění účelu dotace podat na příslušné pracoviště SZIF dle sídla (u právnické osoby) a dle adresy trvalého pobytu (u fyzické osoby) vyplněnou předběžnou žádost. Žadatel spadající do kategorie velkého podniku v předběžné žádosti navíc musí předložit hypotetický srovnávací scénář a tedy popíše situaci, která by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, včetně písemných dokladů, z nichž vychází.

Podání předběžných žádostí na národní dotační program 20.D. na základě této výzvy je dle pravidel EU a schválení Evropské komise podmínkou pro jejich čerpání. Žadateli, který nepodá předběžnou žádost ve výše stanoveném termínu, nemůže následně MZe schválit vlastní žádost o dotaci a nelze tuto dotační podporu v daném roce čerpat.

Vzor předběžné žádosti
Dotační podprogramy:
 • Podpora napájení krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka v zimním období temperovanou vodou
 • Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště v zimním období pro krávy chované v systému chovu bez tržní produkce mléka
 • Podpora sekčního provozu zimoviště v zimním období u krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka
 • Podpora provádění ošetření krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka v letním období prostředky proti obtěžujícímu hmyzu
 • Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka
 • Podpora chovu telat narozených kravám chovaným v systému chovu bez tržní produkce mléka technologií chovu školkovým způsobem

 Pro oba dotační programy platí:

Termín pro podání předběžné žádosti pro dotační rok 2020 tj. období plnění účelu dotace od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 je na základě výzvy MZe stanoven od 16. 9. 2019 do 30. 9. 2019.

Tuto předběžnou žádost není nutné podávat, pokud byla žadatelem v minulém období podána společná předběžná žádost pro roky 2019 a 2020 s vyplněnými údaji i pro rok 2020.