Vědecký přístup hormonální identifikace pohlaví u násadových vajec je způsobem, jak omezit utrácení jednodenních kuřat.

Násadové vejce je v 8-10 dnech vyjmuto z inkubátoru a senzor ho zkontroluje, zda je oplodněno. Ve skořápce se pomocí laseru vytvoří jemná dírka, kterou se následně extrahuje minimální množství alantoidové tekutiny. Použitím neinvaziního postupu při extrakci tekutiny zůstává vnitřek vejce nedotčený.

Alantoidová tekutina samičího pohlaví obsahuje estronsulfát. Marker reaguje na přítomnost estronsulfátu změnou barvy. Samčí násadová vejce se následně zpracují na vysoce kvalitní krmivo a samičí násadová vejce se vrací zpět do inkubátoru. Miniaturní otvor vytvořený laserem se sám utěsní pomocí vnitřní membrány. Díky této včasné identifikaci se 21.den inkubace líhnou pouze kuřata samičího pohlaví.

Zdroj: https://www.seleggt.com/seleggt-process/


SELEGGT Circulus detects roosters on the ninth day of incubation

The scientific approach to hormone-based sex identification in hatching eggs is a way to limit the killing of one-day-old chicks.

On the eighth to tenth day, the incubation egg is removed from the incubator and is monitored by a sensor if it is fertilized. With the help of a laser, a hole is delicately made in the shell, through which a minimum amount of allantoic fluid is extracted. The non-invasive method leaves the inside of the egg intact.

The allantoic fluid of hens contains estrone sulfate. The marker reacts to the estrone sulfate by changing colour. The male hatching eggs are subsequently processed into very high-quality feed, and the female hatching eggs are returned to the incubator. The miniature hole created by the laser seals itself with an internal membrane. Thanks to this timely identification, only the hens are hatched on the twenty-first day.

SELEGGT Circulus обнаруживает петухов уже на девятый день инкубации

Научный подход гормональной идентификации пола у инкубационных яиц является способом как ограничить умерщвление однодневных цыплят.

Инкубационное яйцо на 8-10 дне вынимается из инкубатора и контролируется сенсором, если оно оплодотворено. С помощью лазера в скорлупе деликатно создается отверстие, через которое извлекается минимальное количество аллантоидной жидкости. Не инвазивный способ оставляет внутреннюю часть яйца нетронутой.

Аллантоидная жидкость самок содержит эстрона сульфат. Маркер реагирует на присутствие эстрона сульфата изменением цвета. Инкубационные яйца самцов впоследствии перерабатываются на очень качественный корм, а инкубационные яйца самок возвращаются в инкубатор. Миниатюрное отверстие созданное лазером само уплотняется с помощью внутренней мембраны. Благодаря этой своевременной идентификации на двадцать первый день выводятся только цыплята самки.

Odeslat dotaz