Animal wefare award 2021 je cena, která se uděluje v rámci veletrhu Eurotier inovacím podporujícím dobré životní podmínky zvířat. V letošním ročníku byla tato cena udělena společnosti Futoro Farming GmbH, Regensburk za systém pro nepřetržité monitorování telat.

Telata pod dohledem

Neinvazivní infračervený senzor je umístěn na individuálním boxu, odkud zaznamenává chování telete. Získaná data se poté odesílají na server, kde se pomocí algoritmu vyhodnotí a identifikují se tak telata náchylná k chorobám. Prostřednictvím aplikace pak upozorní chovatele, aby mohl telata léčit co nejdříve. Systém detekuje případné příznaky nemoci až tři dny předem a lze použít už od 1.dne pro jednotlivě chovaná telata. Očekávaná životnost je 4-6 let. Data se dlouhodobě ukládají a je proto možné dohledat historii zdravotního stavu dospělé dojnice již z období bezprostředně po narození.

zdroj: https://www.eurotier.com/en/innovation-award/gold-silver-medals

foto: futurofarming.com


Calf monitoring system looks after calves for you

Animal welfare award 2021 is an award given at the Eurotier fair for innovations that provide good living conditions for animals. This year the award was given to Futoro Farming GmbH (Regensburg) for a system that enables uninterrupted monitoring of calves.

Calves under supervision

The non-invasive infrared sensor is placed in an individual box and it records the calf’s behaviour. Subsequently, the obtained data is sent to the server, where it is evaluated by use of an algorithm to identify disease-susceptible calves. Through the app, it notifies the breeder. The system can identify disease outbreaks up to three days in advance and is ready to be used from the first day for every calf. The estimated lifespan ranges from four to six years. The data is kept for a long time and it makes possible to trace the health history of an adult dairy cow from the moment of her birth.


Система Calf monitoring присматривает за телятами вместо Вас

Animal welfare award 2021 – премия, которая присуждается в рамках ярмарки Eurotier за инновации, обеспечивающие хорошие условия для жизни животных. В этом году данной премии была удостоена фирма Futoro Farming GmbH (Регенсбург) за систему, позволяющую бесперебойный мониторинг телят.

Телята под присмотром

Неинвазивный инфракрасный сенсор расположен на индивидуальном боксе, откуда регистрирует поведение теленка. Впоследствии полученная информация отправляется на сервер для анализа посредством алгоритма и последующей идентификации телят, имеющих склонность к заболеванию. При помощи приложения происходит информирование заводчика. Система способна идентифицировать очаги заболевания заранее, вплоть до трех дней, и готова к использованию уже с первого дня для каждого теленка. Предполагаемый срок использования варьируется от четырех до шести лет. Полученная информация сохраняется на долгое время, что позволяет проследить историю состояния здоровья взрослой дойной коровы от момента ее рождения.

Odeslat dotaz