Mléčná krize se stala realitou a zemědělci, vedle tradičních podzimních starostí se silážováním, setím pšenice řeší co dál.  Cena mléka se začala hýbat, konečně směrem nahoru. Blýská se tedy na konečně na lepší zítřky a mléko nebude levnější než balená voda?

„Důležité je zůstat nohama na zemi, mléčná krize se bude připomínat ještě dlouho.“

Mléčná krize nás provází již od jara, většina z nás moc dobře ví, co ji způsobilo. Bylo to již probíráno několikrát. Nemá smysl se znovu opakovat. Cena mléka se navýšila o několik haléřů, bohužel celkové ztráty za uplynulých několik měsíců to neumoří.

Na jaře v médiích zazněla velká zpráva, že na mléko bude vydáno ve formě dotačních programů přes 400 milionů korun. Důvodem je cena mléka, která byla a je stále pod cenou nákladů. Ztrátovost odvětví je bezprecedentní. Laická veřejnost vnímá velmi citlivě jakoukoliv formu dotačních programů, a proto se často ptá, proč si zemědělci neustále stěžují. Pravda je, ale v tom, že přislíbené dotace na Q CZ mléko jsou stále v nedohlednu. Otázkou tedy je: Neměly by peníze přicházet během krize, kdy jsou nejvíce potřeba?

„Ve hře je 400 000 000 – kdy budou na účtech producentů mléka? Dožene dotace ztrátu? Jsou i jiné cesty jak zajistit zvýšení efektivity produkce mléka?“

Zde je potřeba se zeptat, kdy je ten správný čas. Dotace tvoří finanční polštář, avšak nejsou pružným nástrojem řešení výkyvů příjmů. První finance ve formě dotací (Q CZ) dorazí až v polovině prosince.

O dotačním programu Q CZ mléko

Zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků byl hlavní účel dotačního programu jakosti Q CZ mléka, na které je vymezeno 400 milionů korun. Předběžné žádosti chovatelů se podávaly do 29. 4. 2016.

SZIF uvedl v podmínkách dotace, že žadatel je povinen do 30. 9. 2016 zajistit účast v režimu jakosti Q CZ podepsáním smlouvy s SVÚ Olomouc, které vydá potvrzení o vstupu do režimu jakosti Q CZ. Tento termín je nutné dodržet i pro předběžné žadatele na další období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017.

Jakým způsobem je možné dosáhnout na dotační program Q CZ mléko?

V rámci dotačního programu na Q CZ mléko, byly stanoveny ukazatele. Mezi ukazatele patří: celkový počet mikroorganismů, počet somatických buněk, obsah bílkovin, rezidua inhibičních látek, bod mrznutí a tukuprostá sušina (veškeré hodnoty ukazatelů jsou uvedeny v tab. č. 1). Největší překážku pro vstup do dotačního programu představoval a u některých farem stále představuje počet somatických buněk. Počet somatických buněk musí být, dle pravidel menší nebo roven 220 000 v 1 ml. Zde bylo nutné provést úspěšné změny v hygieně dojení, kvalitě krmné dávky nebo hygienické kvalitě podestýlky, aby bylo této hodnoty dosaženo.

„Boj o snížení somatiky – o kvalitě mléka se hovoří stále. Pomůže dotace na Q CZ mléko zvýšit pozornost a nastolit ekonomicky logickou hladinu PSB ve stádě kolem magické hranice 200 000/ml mléka.“

Tab. č. 1 Pravidla pro produkt M1 (syrové kravské mléko)

Ukazatel
Hodnota
Stanovení
Celkový počet mikroorganismů (CPM)
≤ 35 000 v 1 ml
Nejméně 2x měsíčně a vyjadřuje se jako klouzavý geometrický průměr za poslední 2 měsíce.
Celkový průměr: za posledních 12měsíční období se vyjadřuje jako aritmetický průměr zjištěných hodnot klouzavým geometrickým průměrem.
Počet somatických buněk
≤ 220 000 v 1 ml
Nejméně 2x měsíčně a vyjadřuje se jako klouzavý geometrický průměr za posledních 3 měsíce.
Celkový průměr: za posledních 12měsíční období se vyjadřuje jako aritmetický průměr zjištěných hodnot klouzavým geometrickým průměrem.
Obsah bílkovin
≥ 3,22% hm.
Nejméně 2 měsíčně a vyjadřuje se jako aritmetický průměr měsíčních hodnot s přesností na dvě desetinná místa včetně nejistoty měření.
Celkový průměr: za 12měsíční období se vyjadřuje jako aritmetický průměr zjištěných hodnot.
Rezidua inhibičních látek
Negativní
Nejméně 2x měsíčně souběžně se stanovením CPM
Bod mrznutí
≤ – 0,515 °C
Nejméně 1x měsíčně
Celkový průměr: za 12měsíční období se vyjadřuje jako aritmetický průměr zjištěných hodnot.
Tukuprostá sušina
≥ 8,50 % hm.
Stejně jako obsah bílkovin se stanovuje nejméně 2x měsíčně a vyjadřuje se jako aritmetický průměr měsíčních hodnot s přesností na dvě desetinná místa včetně nejistoty měření.
Celkový průměr: za 12měsíční období se vyjadřuje jako aritmetický průměr zjištěných hodnot.
Zdroj: Věštník MZe 2016, částka 1

 

Pár informací k Q CZ jakosti

1) V dotaci naleznete dva základní produkty

 • M1 – syrové kravské mléko kvality Q CZ
 • M2 – mlékárenské produkty kvality Q CZ

2) Náklady spojení se zavedením

 • V rámci dotace lze proplatit žadatelům a producentům náklady spojené se zavedením Q CZ do 100%, avšak do výše 80 000,-.

3) Dotace na 1 litr mléka

 •  Součet výše dotací za 19. A. b. 1. (Podpora kontrolních opatření a poradenství spojených s režimem jakosti Q CZ) a 19. A. b. 2. (Podpora vyjmenovaných úkonů provedených formou služeb spojených s režimem jakosti Q CZ) pro jednoho a téhož příjemce dotace je maximálně do 1,00 Kč/l syrového kravského mléka vyrobeného producentem v režimu jakosti Q CZ nebo převzatého mléka v režimu jakosti Q CZ zpracovatelem nebo schválenou organizací producentů. Příjemce dotace nesmí požádat v průběhu roku, ve kterém mu byla poskytnuta dotace, o podporu z jiného režimu podpory na stejný předmět dotace.

4) Certifikační orgán

 • Certifikační orgán je takový, který získal akreditaci u ČIA a byl pověřen MZe. Požadavky na produkty jsou uvedeny ve Věstníku Ministerstva zemědělství. Systém shody s pravidly je pozorován ve sledovaném období, které představuje 12 po sobě jdoucích měsíců začínající prvním dnem následujícího měsíce po vydání Potvrzení o vstupu do režimu kvality Q CZ.

5) Postup při certifikaci

 • předání vyplněné žádosti certifikačnímu orgánu
 • certifikační orgán provede kontrolu žádosti
 • certifikační orgán vypracuje smlouvu o provedení certifikace včetně ceny za certifikaci
 • pakliže se jedná o kravské syrové mléko, je ve smlouvě zakotven způsob předávní rozborů mléka z akreditované laboratoře
 • po podepsání smlouvy je vydáno Potvrzení o vstupu do režimu Q CZ mléka s platností na 15 měsíců

6) Posuzování shody s pravidly

 • Certifikační orgán využije protokoly od akreditovaných laboratoří, jejichž doložení zajistí producent mléka. Na základě protokolu provede vyhodnocení pracovník certifikačního orgánu a vyhodnotí shody případné neshody s pravidly. Zpráva o hodnocení je předána žadateli. V případě kladného výsledku bude předána Zpráva o hodnocení a bude vydán Certifikát o produktu (M1/M2). Na základě toho provede certifikační orgán zápis do veřejného rejstříku databáze vydaných Certifikátů v systému certifikačního orgánu.

-> Výstupem z certifikačního procesu je vydání o Potvrzení o vstupu do režimu Q CZ a Certifikátu o produktu (M1/M2).

„Bude kvalita v centru pozornosti i po skončení dotačního období? Otázka, na kterou v současné chvíli hledáme odpověď.“

Důležité odkazy pro Q CZ mléko:

Státní veterinární ústav Olomouc

Potvrzení o vstupu do režimu jakosti  Q CZ

Informace pro žadatele

SZIF

Nejčastěji kladené dotazy

Výzva k podání žádostí pro rok 2017

MZe

Věštník MZe 2016, částka 1

Manuál pro žadatele a často kladené dotazy

 

Text: Lucie Rysová