Ostatní
20. července

Přetrvávající vysoké teploty zvyšují riziko požáru

S dlouhodobým trváním vysokým teplot a žněmi v plném proudu vzniká období zvýšeného rizika požáru, ať už vzniklých při polních pracích, případně nevhodným uložením sena a slámy. Znáte zásady, jak požárům předcházet? Základní pravidla si přiblížíme v následujícím článku.

Jelikož je v zemědělství možná řada příčin a míst vzniku požáru, zaměřili jsme se na ty nejčastější připadající na toto období, a to jsou požáry vzniklé přímo na poli a požáry budov určených ke skladování zemědělských produktů.

Graf č. 1 Přehled podílu požárů vzniklých v zemědělství ze všech požárů vzniklých v daném roce

graf-pozary

 

Protipožární opatření

První skupina protipožárních opatření se týká doporučení vydaných Ministerstvem zemědělství v roce 2015, kdy bylo rovněž velmi suché, horké léto, které požárům nahrávalo.

Několik pravidel k bezpečnému průběhu žní:

 • Provedení důkladné kontroly vybavení strojů hasícími přístroji. Samojízdné pracovní stroje pro sklizeň obilí a pícnin by měli být vybaveny minimálně jedním nebo více hasicími přístroji s celkovou náplní 6 kg,

 • pečlivá údržba posklizňové techniky zejména kvůli eliminaci zvýšeného tření strojních dílů,

 • lapače jisker by se měly umístit ke strojům, které manipulují s hořlavým materiálem,

 • při sklizni by měl být na poli k dispozici traktor s pluhem, případně cisterna s vodou, který by zamezila šíření případného požáru,

 • nezbytností je přístup k mobilnímu telefonu k případnému oznámení požáru hasičské jednotce,

 • zřízení požární hlídky při činnosti se zvýšeným rizikem požáru,

 • dodržení zákazu kouření a rozdělávání ohně jak při sklizni, tak i při následné manipulaci se sklizeným materiálem,

 • zajistit kontrolu sklizeného materiálu např. pravidelným měřením.

Tab. č. 1  Přehled podílu požárů budov určených ke skladování zemědělských produktů z celkových požárů vzniklých v zemědělství

tab-1

Druhou skupinou jsou podmínky pro zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, které vydává každý kraj zvlášť podle zákona podle § 14 NV č. 172/2001 Sb. ve Věstníku příslušného kraje. Týká se opatření v období sklizně pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich posklizňové úpravy a skladování.

Některé důležité body:

Skladování slámy ve stozích:

 • Při skladování sena nebo slámy ve stohu nesmí jeho objem překročit 4000 m3

 • v okruhu 12 m kolem stohu je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm,

 • při umísťování stohu je důležité dbát na dodržení bezpečných vzdáleností:

  • Veřejná komunikace -> 60 m

  • Okrajové budovy souvislé zástavby obce ->  50 m

  • Průmyslové závody, zemědělská střediska, les -> 100 m

  • Krajní koleje železničních tratí -> 100 m

Skladování ve skladech k tomu určených:

 • Seno a sláma se skladují v předem zkontrolovaných prostorách k tomu určených (pronikání vlhkosti, stav ventilátorů a elektrických rozvodů),

 • sklady sena a slámy bez dosoušecího zařízení jsou určené jen pro materiál s vlhkostí do 16 %, teplota se kontroluje 1x týdně po dobu dvou měsíců,

 • při dosoušení ventilátory se teplota kontroluje první měsíc 1x denně a následující 2 měsíce ještě 1x týdně, minimální hloubka měření je 2,5 m od povrchu,

 • pokud teplota překročí 65 ˚C, musí se uskladněné seno vyskladnit a ochlazené se může vrátit zpět,

 • pokud teplota překročí přes 90 ˚C, musí se uložený materiál vyvozit za asistence hasičské jednotky.


Protipožární opatření se netýkají pouze zemědělců, ale často jsou strůjci požáru samotní neukáznění občani. I pro ně platí dodržování bezpečnostních zásad!!!

-> V období žní nepoužívat otevřený oheň v blízkosti polí a skladů,

-> nekouřit a neodhazovat nedopalky cigaret poblíž stohu nebo skladu sena,

-> velké nebezpečí je také v podobě oblíbených lampiónů štěstí,

-> zábavní pyrotechniku odpalovat v dostatečné vzdálenosti od polí se vzrostlými porosty,

-> děti by měly být poučeny, aby si ve stohu nehrály s otevřeným ohněm, neskákaly a stohu se raději úplně vyhnuly.


Marcela Otrubová

Zdroje:
<http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2015_doporuceni-ministerstva-zemedelcum-jak.html>
<http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx>
<https://www.lanskroun.eu/assets/File.ashx?id_org=7892&id_dokumenty=1230>
Komentáře

Vstoupit do diskuze ( 0 komentářů )

Štítky