Aktuality
5. února

Ceny zemědělské půdy rostly v roce 2018 nejpomaleji za posledních 14 let

Rok 2018 byl, co se týká vývoje tržní ceny zemědělské půdy, odlišný od předchozích 13 let, kdy ceny zemědělské půdy trvale rostly. Od roku 2014 se ceny meziročně zvyšovaly dokonce i o více než 10 % – nejvíce to bylo v roce 2016, kdy se tržní cena zemědělské půdy meziročně zvýšila o 25,5 %.

V průběhu roku 2018 měly ceny tržní ceny zemědělské půdy převážně klesající tendenci. Nepatrný růst byl zaznamenán ještě v prvním čtvrtletí loňského roku a v dalších čtvrtletích jíž cena klesala o cca 0,4-0,8 % za čtvrtletí. Jelikož byl pokles cen v roce 2018 mírnější než jejich růst v roce 2017, průměrná cena si v celoročním srovnání za celou ČR udržela růstový trend.

Průměrná tržní cena zemědělské půdy se proto v roce 2018 zvýšila o 2,4 % na 240 850 Kč/ha (24,1 Kč/m²) z 235 111 Kč/ha v roce 2017.

Graf č.1: Vývoj tržních cen zemědělské půdy v období 2004-2018 (Kč/ha) (zdroj: farmy.cz)

vyvoj-trznich-cen-zemedelske-pudy-v-obdobi-2004-2018

Obchodování se zemědělskou půdou v roce 2018

Tržní ceny se pohybovaly v rozmezí 15-40 kč/m². Výjimečně ceny dosahovaly i 50 Kč/m², a to u kvalitních pozemků orné půdy, které byly zároveň v lokalitách s vysokou konkurencí mezi nakupujícími subjekty. Rozdíl mezi cenami za ornou půdu a cenou za trvale travní porosty (TTP) byl, podobně jako v roce 2017, cca 33 %.
V minulém roce byla nejvyšší poptávka po výměrách střední velikosti, tj. 5-10 ha. Naopak o pozemky o výměře větší než 50 ha stále pokračoval klesající zájem, který by zaznamenán již v roce 2017. To může být dáno i tím, že se často jedná o velké množství různorodých pozemků, co se týká druhu, lokality, vlastněných podílů a různých pachtovních vztahů. V současné době lze předpokládat prodej za nižší cenu než při prodeji po menších výměrách v jednotlivých lokalitách.

Graf č.2: Vývoj tržních cen půdy v průběhu období 2017-2018 (zdroj: farmy.cz)vyvoj-trznich-cen-pudy-v-prubehu-obdobi-2017-2018

Kupující zemědělskou půdu se dělí na 3 skupiny:

 

1. Zemědělští investoři – farmáři a zemědělské společnosti, jejichž hlavní motivací je držba půdy jako výrobního prostředku → 61%

2. Dlouhodobí nezemědělští investoři – nakupují půdu za účelem středně až dlouhodobé držby, jejichž motivací je přiměřený dlouhodobý výnos investice a její bezpečnost → 39%

3. Spekulativní nezemědělští investoři – nakupují půdu se záměrem prodat v kratším období se záměrem maximálního zisku v krátkém období → téměř 0

 

Podíl zemědělských investorů se v loňském roce zvýšil o 5 % na 61% z původních 56% v roce 2017. Na tento růst měl také vliv pokles druhé skupiny kupujících, a to dlouhodobých nezemědělských investorů, jejíž počet se snížil z 44 % v roce 2017 na 39% v loňském roce. To je také dáno tím, že pro velkou část těchto investorů byla zemědělská půda atraktivní především v době rychlého růstu cen. Stagnace cen ovlivnila i třetí skupinu kupujících – Spekulativní nezemědělské investory, jejichž podíl na obchodech se snížil téměř na nulu.

Regionální rozložení cen zemědělské půdy

Nadprůměrných cen v loňském roce dosahovaly oblasti v okolí Prahy, Hané, Královehradecka, Mladoboleslavska, Kolínska a oblasti s kvalitní ornou půdou. Méně kvalitní půdy dosahují vyšších cen v některých příhraničních lokalitách – především na jihozápadě Čech a částečně i na Jižní Moravě. Zde je cena ovlivněna zájemci z Bavorska a Rakouska. V severní části je vliv blízkosti hranic na cenu půdy minimální.

Úřední cena půdy

Základním podkladem pro stanovení úřední ceny půdy jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) a k nim určené ceny stanovené vyhláškou č.441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku. Ty jsou v praxi využívány nejčastěji k o ocenění pozemků pro účely daně z nabytí nemovitých věcí, a to jako ceny dle BPEJ následně upravené o vyhláškou stanovené přirážky nebo srážky.

Průměrná cena dle BPEJ je i nadále 7,14 Kč/m². Průměrná tržní cena (tj. 24,1 Kč/m²) tedy byla v roce 2018 o 238% vyšší.

Úřední ceny mají pouze informativní charakter a poskytují informaci o pravděpodobné kvalitě pozemku v dané lokalitě. Na výši tržní ceny má vliv řada faktorů. Kromě bonity půdy je zde zohledněn i velikost a tvar pozemku, umístění, erozní ohrožení, uzavření pachtovní smlouvy nebo konkurence nakupujících v okolí. U půd s nízkou bonitou může tržní cena dosahovat i více než desetinásobku ceny úřední, zatímco u pozemků s vysokou bonitou cca trojnásobku.

Zdroj: zpracováno dle Zprávy o trhu s půdou – leden 2019 (www.farmy.cz)

Marcela Otrubová

Komentáře

Vstoupit do diskuze ( 0 komentářů )

Štítky

Související články

  • Tržní cena zemědělské půdy se ztrojnásobila

    V minulém roce se tržní cena zemědělské půdy pohybovala v rozmezí 15-40 Kč/ha. Průměrná tržní cena zemědělské…

    Aktuality - 8.10.2018
  • Zemědělská půda – to nejcennější co máme!

    Naše země se rozkládá na 7.871.362,8 hektarech zemědělské a nezemědělské půdy. Více než polovinu (53…

    Vybrané články - 25.10.2016